Το Επιμελητήριο Αρκαδίας ενημερώνει όλα τα άμεσα ενδιαφερόμενα μέλη του (επιχειρήσεις τροφίμων) ότι μετά από επικοινωνία του με τον ΕΦΕΤ σχετικά με τα πιστοποιητικά που έχουν λάβει εκπαιδευόμενοι τα τελευταία 10 χρόνια, ισχύουν για τα εξής:

 

  1. Σύμφωνα με το άρθρο 12 της ΥΑ 14708/2007 (ΦΕΚ 1616/Β΄/17-08-2007) όλες οι βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί από τον ΕΦΕΤ με ημερομηνία υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος έως τις 31/12/2007ίσχυαν έως τις 17/08/2012. Μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού ορίου οι επιχειρήσεις τροφίμων υποχρεούνται να καταρτίσουν εκ νέου το προσωπικό τους με βάση τα οριζόμενα στην ΥΑ 14708/2007.

 

  1. Οι βεβαιώσεις επιτυχούς παρακολούθησης που έχουν εκδοθεί από τον ΕΦΕΤ για προγράμματα εκπαίδευσης-κατάρτισης που υλοποιήθηκαν μετά την 01-01-2008 δεν έχουν ημερομηνία λήξης και ισχύουν επ’ αόριστον. Σε όσες από αυτές τις βεβαιώσεις υπάρχει εκ παραδρομής ημερομηνία λήξης, παρακαλούνται οι κάτοχοι των βεβαιώσεων αυτών να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εκπαίδευσης του ΕΦΕΤ προκειμένου οι βεβαιώσεις τους να αντικατασταθούν με νέες χωρίς ημερομηνία λήξης.

 

Τηλ. επικοινωνίας Τμήματος Εκπαίδευσης ΕΦΕΤ: 2132145812, fax: 2132145875