Προκήρυξη 4Κ/2018 του ΑΣΕΠ για 103 προσλήψεις στην ΕΥΔΑΠ και άλλους φορείς

Προκήρυξη 4Κ/2018 του ΑΣΕΠ για 103 προσλήψεις στην ΕΥΔΑΠ και άλλους φορείς | Newsit.gr

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 4K/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ. Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι για τις προσλήψεις στην ΕΥΔΑΠ και σε πολλούς ακόμη άλλους φορείς.

ΑΣΕΠ Προκήρυξη 4Κ/2018: Τι ισχύει

Η Προκήρυξη αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 103 θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτεύουσας – ΕΥΔΑΠ Α.Ε., στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών), στην Ανώνυμο Εταιρεία Διώρυγος Κορίνθου – Α.Ε.ΔΙ.Κ. (Υπουργείο Οικονομικών), στο Ελεγκτικό Συνέδριο (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων), στον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., στο Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας και στον Οίκο του Ναύτου (Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής).

Στην Προκήρυξη του ΑΣΕΠ δίδονται για κάθε θέση ο κωδικός της θέσης, ο κλάδος/ειδικότητα, ο φορέας, η έδρα/περιφερειακή ενότητα, οι αποδεκτοί τίτλοι σπουδών (με τους κωδικούς τους), και ο συνολικός αριθμός των θέσεων με ανάλυση αυτών, που αντιστοιχούν στις κατηγορίες ατόμων με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% και ατόμων που έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και των τέκνων ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον προκύπτουν θέσεις για τις κατηγορίες αυτές.

Στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (ηλεκτρονική) πρέπει να αναγράφονται με προσοχή και σωστά οι κωδικοί των θέσεων και των τίτλων σπουδών, δεδομένου ότι η επεξεργασία της αίτησης γίνεται μηχανογραφικά.

Οι τίτλοι σπουδών που γίνονται δεκτοί

Για τις προκηρυσσόμενες θέσεις της προκήρυξης αυτής ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει έναν από τους οριζόμενους τίτλους σπουδών:

  • Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου (για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980) ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής
  • Απολυτήριος Τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής
  • Απολυτήριος τίτλος τριταξίου γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής
  • Ισοδύναμος Απολυτήριος Τίτλος Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής