Ανοιχτός Διαγωνισμός: "Προμήθεια Εξοπλισμού για την Βελτίωση της παρεχόμενης οδικής ασφάλειας σε περιοχές του Δήμου Γορτυνίας"
Ανοιχτός Διαγωνισμός:
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Διεθνούς Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

Ο Δήμος Γορτυνίας προκηρύσσει διεθνή ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.

Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Εξοπλισμού για την Βελτίωση της παρεχόμενης οδικής ασφάλειας σε περιοχές του Δήμου Γορτυνίας» με ΑΣ 189333.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’147) και τους όρους της οικείας Διακήρυξης με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.522.918,40 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.228.160,00 € και ΦΠΑ: 294.758,40 €).

Μελέτη: 

{pdf=https://www.pna.gr/images/pdf/%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B7_%CE%A4%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%B7_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%80%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82_signed.pdf?_t=1681112957|100%|800|google}

Περίληψη Διακήρυξης: 

{pdf=https://www.pna.gr/images/pdf/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7_%CE%91%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CF%87%CF%84%CE%BF%CF%8D_%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%82_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D_%CE%9F%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE.pdf?_t=1681112527|100%|800|google}

#ΔΡΟΜΟΣ #ΟΔΙΚΗ_ΑΣΦΑΛΕΙΑ