Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών στον μεγάλο διαγωνισμό της Πυροσβεστικής για τη διεκδίκηση μίας εκ των 4.000 θέσεων Πυροσβεστών πενταετούς θητείας (με δυνατότητα ανανέωσης).

Ο διαγωνισμός αφορά δύο μεγάλες κατηγορίες υποψηφίων: τους εποχικούς πυροσβέστες που θα καταλάβουν 3.400 θέσεις και τους ιδιώτες πολίτες που θα διαγωνιστούν για τις υπόλοιπες 600 θέσεις.

Απαραίτητη προϋπόθεση για μεν τους εποχικούς είναι να έχουν εργαστεί την τελευταία τετραετία, ενώ για τους υπόλοιπους υποψηφίους να είναι έως 29 ετών και να έχουν επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου. Επίσης να διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Λυκείου καθώς και ανάστημα (χωρίς υποδήματα) 1,70μ. για τους άντρες και 1,65 μ. για τις γυναίκες.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι εποχικοί πυροσβέστες θα πρέπει να μην έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους (σε ειδικές περιπτώσεις το ανώτατο όριο προσαυξάνεται έως το 56ο έτος) και να κατέχουν τουλάχιστον απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

– Αίτηση συμμετοχής με έγχρωμη φωτογραφία, τύπου ταυτότητας.

– Παράβολο 15 ευρώ που εκδίδεται από ΔΟΥ.

– Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας (2 όψεις).

– Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών.

– Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνεται ότι έχουν τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα προσόντα, ότι τα αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή, ότι οι άντρες έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία, ότι συναινούν στην ηλεκτρονική επεξεργασία των στοιχείων της αίτησής τους και ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα κωλύματα που προβλέπει η προκήρυξη.

Ειδικά για τους υποψήφιους εποχικούς πυροσβέστες απαιτείται επιπλέον:

– Βεβαίωση του διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην οποία εργάστηκαν ως πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης, στην οποία να φαίνεται ότι είχαν την ιδιότητα του πυροσβέστη εποχικής απασχόλησης κατά τις αντιπυρικές περιόδους 2008 έως και 2010 ή ότι είχαν την ως άνω ιδιότητα σε μία από τις αντιπυρικές περιόδους 2008 έως και 2010 και επιπλέον είχαν την όμοια σε πέντε αντιπυρικές περιόδους κατά τα έτη 2000 έως και 2007.

– Για όσους έχουν ηλικία άνω των 45 ετών και έχουν αντικειμενική αδυναμία δήλωσης Ικανότητας Ι1, το αναφέρουν στην υπεύθυνη δήλωση.

Πρόσθετα προσόντα
Οι υποψήφιοι που κατέχουν πρόσθετα προσόντα υποβάλλουν κατά περίπτωση τα εξής δικαιολογητικά:

– Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α’, από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν υπηρετήσει μέχρι και την απόλυσή τους ως εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) ή έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ως Εφεδροι Αξιωματικοί ή στις Ειδικές Δυνάμεις ή στην Προεδρική Φρουρά των Ενόπλων Δυνάμεων.

– Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ή πτυχίου αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον καλής γνώσης.

– Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πτυχίου δημοσίου ΙΕΚ ειδικότητας “Ειδικός Δασικής Προστασίας”.

– Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης μοτοσικλέτας.

– Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Γ’ και άνω.

– Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι είναι τέκνα προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος που έχασε τη ζωή του ή τραυματίστηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.

– Βεβαίωση του οικείου συλλόγου πολυτέκνων θεωρημένη από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας.

– Οι τρίτεκνοι και τα τέκνα τρίτεκνων πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

– Βεβαίωση από τον διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην οποία εργάστηκαν ως Πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης, στην οποία εμφαίνονται κατ’ έτος οι αντιπυρικές περίοδοι που εργάστηκαν.

– Βεβαίωση από την αρμόδια Δασική Υπηρεσία στην οποία να εμφαίνονται οι περίοδοι κατά τις οποίες είχαν εργαστεί με την ιδιότητα του εποχικού εργατοτεχνικού προσωπικού.

– Βεβαίωση από τον διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην οποία να εμφαίνεται: α) ότι είναι εθελοντής κατά την ημερομηνία προκήρυξης του διαγωνισμού και β) τα πλήρη έτη υπηρεσίας κατά τα οποία είχε την ιδιότητα του εθελοντή.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 23η Σεπτεμβρίου. Η κατάθεσή τους γίνεται στις κατά τόπους υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος.

πηγή: ΕΘΝΟΣ